CK Investments

Obowiązek informacyjny — Polityka prywatności »

Regulamin przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest CK Development Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, 02-672, NIP 1231319854, REGON 364738330, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000623916, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tel.: +48 664 495 732, +48 501 592 521,
 2. Państwa dane osobowe CK Development Sp. z o.o. przetwarza w celach:
  1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
  2. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO –wykonanie umowy);
  3. obsługi Państwa zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
  4. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
  5. analiz i badań sposobu korzystania przez Państwa z usług świadczonych przez CK Development Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
  6. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
  7. w celach marketingowych (na czas trwania umowy: art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes; po zakończeniu umowy: art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).
 3. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie, m.in. naszym podwykonawcom. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy, mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu, lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.
 5. Dane osobowe przechowujemy przez okres określony przez Ustawodawcę. Dane osobowe pozyskane do celów marketingowych udzielone na podstawie zgody przechowujemy do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż 10 lat.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwa prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie, w którym uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 9. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem, zawarcie umowy oraz przesyłanie informacji o naszych usługach.
 10. CK Development Sp. z o.o. nie prowadzi automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Call Now Button